Розв’язання

року

Середньозважений строк погашення може бути також обчислений за допомогою таблиці 5.2.

Таблиця 5.2 - Розрахунок дюрації цінного паперу

Період Грошовий потік за період Si Дисконт Зведена вартість Зважена зведена вартість Складові дюрації
0,800 0,222 0,222
0,640 0,178 0,356
0,512 0,142 0,426
0,410 0,569 2,276
Дюрація 3,28

Отже, у термінах зведеної вартості період окупності облігації становитиме 3,28 року, що і є середньозваженим строком погашення - дюрацією.

Метод передбачення цінових змін базується на положенні, що між змінами ринкових відсоткових ставок і ціною цінного папера, вираженого у відсотках, існує лінійна залежність, яку можна записати у вигляді

(5.21)

де DР — зміна ціни цінного папера у відсотковому виразі; Dr — зміни відсоткових ставок; r — значення діючих відсоткових ставок.

Вплив відсоткових ставок на зміну вартості цінного папера у грошовому виразі обчислюється за формулою:

. (5.22)

Для оцінки зміни вартості цінного папера дюрацію зі знаком «мінус» необхідно помножити на його поточну ціну та зміну відсоткових ставок на ринку з урахуванням дисконту. Цінні папери з високим купонним доходом мають коротшу дюрацію порівняно з цінними паперами, які характеризуються низьким відсотковим доходом за купоном і таким самим рівнем ринкової дохідності. Тому цінні папери з високим купонним доходом мають нижчий рівень цінового ризику. І навпаки, низькокупонні папери можуть принести високий дохід при зміні відсоткових ставок на ринку, але при цьому з ними пов’язаний вищий ціновий ризик. З огляду на ці закономірності перший тип цінних паперів більше підходить до портфеля консервативного інвестора, а другий — для отримання спекулятивного доходу.


9532034180743918.html
9532086227876012.html
    PR.RU™