З теми 8 лекційного курсу

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № 7

Тема: ІНСТИТУТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ У СИСТЕМІ МІСЦЕВИХ ФІНАНСІВ
Мета заняття: Поглибити, систематизувати та узагальнити теоретичні знання студентів про місцеве господарство і його роль у формуванні місцевих бюджетів, а також дослідити розподіл видатків з місцевих бюджетів на фінансування підприємств комунальної власності та особливості їх планування, особливості організації фінансів підприємств комунальної форми власності, їх склад та структуру.

План семінарського заняття:

8.1.Поняття комунальної власності та особливості її формування в Україні.

8.2.Місцеве господарство і його роль у формуванні місцевих бюджетів.

8.3.Особливості організації фінансів підприємств комунальної власності.

8.4.Основні напрями реформування комунального сектору в Україні.

Питання для самоконтролю:

1. Порівняйте визначення комунальної та муніципальної власності.

2. Сформулюйте правові засади функціонування комунальної власності в Україні.

3. Що є об'єктами права комунальної власності?

4. Назвіть організаційні форми комунальних підприємств.

5.Назвіть власні повноваження органів місцевого самоврядування щодо управління комунальною власністю.

6.Назвіть делеговані повноваження органів місцевого самовря­дування щодо управління комунальною власністю.

7.У чому полягають особливості функціонування фінансів комунальних підприємств в Україні?

8.Дайте визначення комунального кредиту та назвіть його фор­ми.

9.Проаналізуйте вітчизняний досвід розвитку комунального кредиту.

10.Проаналізуйте зарубіжний досвід розвитку комунального кредиту.

11.Які підприємства належать до підприємств комунальної власності?

12.Що відноситься до повноважень органів місцевого самоврядування в галузі управління комунальною власністю?

13.На що виникає право комунальної власності в територіальних громад?

14. Поняття та об’єкти права комунальної власності.

15. Фінансова діяльність підприємств комунальної власності.

16. Назвіть особливості організації фінансів підприємств комунальної форми власності, їх склад і структуру.17. Дайте економічну характеристику складу та структури гро­шових надходжень на підприємствах комунальної форми влас­ності.

18. Який порядок розподілу доходів від реалізації продукції, робіт та послуг підприємств комунальної форми власності?

19. Розкрийте економічний зміст прибутку як результату фінансово-господарської діяльності підприємств комунальної форми власності, опишіть механізм його розподілу.

20. Дайте загальну характеристику системи оподаткування під­приємств комунальної форми власності і назвіть нормативи відрахувань цих підприємств до цільових державних фондів.

21. У чому сутність оборотних коштів підприємств комунальної форми власності та джерела їх формування?

22. Охарактеризуйте діючий порядок фінансового забезпечення відтворення основних фондів комунальних підприємств.

23. У чому виражається необхідність і значення оцінки фінансового стану комунальних підприємств?

24.Які існують показники і методи оцінювання фінансового стану комунальних підприємств?

25.Назвіть напрями реформування житлово-комунального господарства в Україні.

26.Особливості контролю в житлово-комунальному господарстві.

Проблемні та дискусійні питання з теми

1. Фінансове планування на підприємствах комунальної влас­ності.

2. Особливості формування виручки від реалізації продукції в підприємствах комунальної власності.

3. Розподіл виручки в підприємствах комунальної власності.

4. Прибуток підприємств комунальної власності та його розподіл.

5. Проаналізувати законодавчі та нормативні документи, які характеризують особливості організації фінансів підприємств комунальної форми власності.

6. Визначити та охарактеризувати порядок розподілу доходів від реалізації продукції робіт та послуг підприємств комунальної форми власності.

7. Напрями вдосконалення роботи підприємств комунальної форми власності.

8. Визначити показники і методи оцінювання фінансового стану підприємств комунальної форми власності.

9. Напрями вдосконалення контролю з боку фінансових відділів, органів Державного казначейства та органів Державної подат­кової адміністрації за діяльністю підприємств комунальної форми влас­ності.

10. Визначити особливості системи оподаткування підприємств комунальної форми власності і нормативи відрахувань до цільових державних фондів.

Теми виступів і рефератів[1]:

1. Сучасні проблеми розвитку комунального розвитку.

2. Комунальний кредит як форма фінансування комунальних підприємств.

3. Необхідність та зміст реформи житлово-комунального господарства в Україні.

4. Становлення інституту комунальної власності в Україні.

5. Становлення та розвиток інституту комунальної власності в Україні.

6. Комунальні підприємства та особливості їх функціонування в Україні.

7. Характеристика принципів корпоративного управління в галузі комунального господарства.

8. Особливості фінансової діяльності комунальних транспортних підприємств.

9.Комунальна власність як засіб реалізації громадських послуг.

10.Фінансове планування на підприємствах комунальної власності.


9533333482187899.html
9533355272639037.html
    PR.RU™