СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА МОДУЛЬНОЮ СИСТЕМОЮ

ВСТУП

Програма курсу та методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни “Організація та нормування праці” призначається для студентів заочної форми навчання спецiальностi 6.050200-„Менеджмент.”

Курс передбачає дати студентам теоретичні знання i набути практичних навичок з організації праці на автотранспортному підприємстві у сучасних умовах.

Теоретична частина курсу “Організації та нормування праці” вивчається на лекціях та самостійно за рекомендованою літературою.

Робоча програма складається з таких роздiлiв:

1. Вступ.

2. Мета та завдання курсу.

3. Структура навчальної дисципліни за модульною системою.

4. Зміст лекцій, практичних, семінарських, лабораторних занять.

5. Питання до навчальної дисципліни.

6. Розподіл балів за елементами змістовних модулів при поточних та підсумкових оцінюваннях знань

7. Методичні вказівки до виконання курсового проекту.

8. Вимоги до виконання курсового проекту.

9. Порядок виконання курсового проекту та зміст пояснювальної записки.

10. Зміст графічної частини курсового проекту.

11. Вихідні дані до курсового проекту.

12. Оцінка якості виконання курсового проекту.

13. Список рекомендованої літератури

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ КУРСУ

Ціль курсу – вивчити основу теорії та практику раціональної організації трудових процесів, проектування технічних норм, оплати та матеріального стимулювання праці на підприємствах галузі, підготувати спеціалістів з економіки та управління на автомобільному транспорті.

Задачі курсу – засвоїти теоретичні положення курсу "Організація та нормування праці":

- відпрацювати та закріпити навички аналізу та оцінки рівня організації, нормування та оплати праці на автотранспортних підприємствах;

- познайомити студентів з основними методами роботи по вдосконаленню організації, нормування та оплати праці.

Курс, семестр: Напрям, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
Кількість кредитів: ECTS – 3 5 семестр: Кількість модулів:3 Кількість змістових модулів:21 Загальна кількість годин:162 напрям підготовки «Менеджмент» «Логістика» Лекції –36 год. Практичні заняття– 36 год. Курсова робота– 90 год. Форма підсумкового контролю:– іспит, курсовий проектСТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА МОДУЛЬНОЮ СИСТЕМОЮ

№ЗМ Назва змістовного модулю (ЗМ) Кількість годин
Всього Лекції Практичні Семінарські заняття Курсова робота
Модуль 1. Трудовий процес та методи його дослідження
ЗМ 1 Зміст та задачі наукової організації, нормування та оплати праці на автомобільному транспорті.
ЗМ 2 Вдосконалення форм розподілу та кооперації праці на автотранспорті
ЗМ 3 Процес праці та методи його дослідження 13.5 1.5
ЗМ 4 Раціональна організація та обслуговування робочих місць 16.5 4.5
ЗМ 5 Умови праці, режим праці та відпочинку
Всього
Форма модульного контролю –контрольна робота
ЗМ 6 Дисципліна праці та творча активність трудящих 14.5 4.5
ЗМ 7 Сутність та методи нормування праці, нормативи для нормування праці 14.5 4.5
ЗМ 8 Сутність та основні форми організації заробітної плати на автотранспорті
ЗМ 9 Нормування та оплата праці при перевезеннях та навантажно-розвантажувальних роботах
ЗМ 10 Нормування та оплата праці при виконанні робіт по технічному обслугований» та ремонту автомобілів
ЗМ 11 Ефективність заходів з вдосконалення організації, нормування та оплати праці
Всього
Форма модульного контролю – контрольна робота
Всього за семестр
Форма підсумкового контролю – іспит та курсовий проект

9535516471155889.html
9535581610297755.html
    PR.RU™