Навчальних відділеннях

Основним принципом при визначенні змісту роботи в різних учбових відділеннях є диференційований підхід до учбово-виховательського процесу. Його суть в тому, що учбовий матеріал формується для кожного учбового відділення з урахуванням полу, рівня фізичного розвитку, фізичної та спортивно-технічної підготовленості студентів.

Учбово-виховний процес у відділеннях проводиться у згоді з науково-методичними основами фізичного виховання. Програмний матеріал на навчальний рік розподіляється з урахуванням кліматичних умов та учбово-спортивної бази.

Заняття організовуються по циклам, кожний з яких по своєму змісту повинен бути підготовчим до наступного циклу.

Для проведення практичних занять по фізичному вихованню на кожному курсі створюються три учбових відділення: підготовче, спортивного вдосконалення, спеціальне. Кожне відділення має особливості комплектування, специфічні задачі.

Основою для рішення цих задач є система організаційних форм та методів навчання. Ця система об'єднує традиційні методичні принципи фізичної підготовки з найновішими методами організації передачі та освоєння матеріалу, передбачає чітку регламентацію співвідношення об'єму та інтенсивності фізичного навантаження, послідовності навчання, чергування різних видів та форм учбової роботи.

Першим критерієм розподілення студентів по учбовим відділенням є результати їх медичного обстеження, яке проводиться на кожному курсі на початку навчального року. Після проходження обстеження лікар визначає стан здоров'я, фізичний розвиток кожного студента та розподіляє його в одну з медичних груп: основну, підготовчу, спеціальну.

Другим критерієм є рівень фізичної та спортивно-технічної підготовки, який визначається на перших заняттях після перевірки стану фізичної та спортивно-технічної підготовки по контрольним вправам та нормативам програми по фізичному вихованню.

В результаті медичного обстеження та контрольних перевірок фізичної та спортивно-технічної підготовленості, на підготовче учбове відділення приймаються студенти, які за станом здоров'я, рівнем фізичної підготовленості віднесені до основної та підготовчої медичним групам. Розподілення по учбовим групам цього відділення проводиться з урахуванням статі, рівня фізичної підготовленості. Чисельний состав кожної учбової групи в цьому відділенні - 12-15 студентів.В підготовчому учбовому відділенні учбовий процес направлений на різносторонню фізичну підготовку студентів і на розвиток в них інтересу до занять спортом. Студенти підготовчої медичної групи займаються окремо від студентів основної групи.

В методиці занять в цих групах дуже важливо врахування принципу поступовості в підвищенні вимог до опанування руховими навичками та вміннями, розвитку фізичних якостей та дозуванню фізичних навантажень. Зміст практичних занять в тому відділенні складається з програмного матеріалу, обов'язкового для всіх учбових відділень, професійно-прикладної фізичної підготовки, а також із різних засобів, направлених на оволодіння спортивними навичками та розвиток у студентів інтересу до занять спортом.

Теоретичні знання направлені на отримання студентами знань по основам теорії, методики та організації фізичного виховання, на формування у студентів свідомості та впевненості у необхідності регулярного заняття фізичною культурою та спортом.

Учбові групи відділення спортивного вдосконалення. В них зараховуються студенти основної медичної групи, яки виконали контрольні вправи та нормативи, необхідні для зачислення у відповідну групу відділення спортивного вдосконалення.

На спеціальне учбове відділення зараховуються студенти, віднесені по даним медичного обстеження в спеціальну групу.

Учбові групи цього відділення комплектуються з урахуванням полу, характеру захворювання, функціональних можливостей організму студента.

Чисельність цієї групи складає 8-15 чоловік на одного викладача.

Учбовий процес по фізичному вихованню в спеціальному учбовому відділенні спрямований на:

· укріплення здоров'я

· закалювання організму

· збільшення рівня фізичної працездатності

· можлива ліквідація функціональних порушень у фізичному розвитку

· ліквідацію остаточних явищ після перенесеного захворювання

· придбання необхідних та допустимих для студентів професійно-прикладних навичок та вмінь.

Заняття для студентів, зарахованих на це відділення, є обов'язковими та проводяться на протязі всього періоду навчання у вищому навчальному закладі в обсязі 4 годин щонеділі.

Програма курсу цього відділення включає теорію, практичний програмний матеріал, обов'язковий для всіх учбових відділень, професійно-прикладну фізичну підготовку, а також спеціальні вправи для ліквідування відхилень у здоров'ї та фізичному розвитку. На теоретичних заняттях особиста увага приділяється питанням лікарського контролю, самоконтролю, методиці фізичного виховання з урахуванням відхилень в стані здоров'я студентів. Загальна та професійно-прикладна фізична підготовка проводиться з урахуванням функціональних можливостей організму студента. Головне в цій підготовці – опанування техніки прикладних вправ, ліквідування функціональної недостатності органів та систем, збільшення працездатності організму. Велике значення в учбових заняттях цього відділення має реалізація принципів систематичності, доступності, та індивідуалізації, дозування навантаження та поступове збільшення його. Не дивлячись на оздоровчо-відновлювальну направленість занять в спеціальному відділенні, вони не повинні зводитися лише тільки до лікувальних заходів. Студенти повинні отримувати різносторонню та спеціальну фізичну підготовку, покращувати свій фізичний розвиток, підготовлюватися до підготовчого відділення.

Учбові групи всіх учбових відділень закріплюються за викладачами фізичного виховання на весь період навчання. Якщо у студентів спеціального та підготовчого учбових відділень в процесі учбових занять покращився стан здоров'я, фізичний розвиток та підготовленість, то вони на основі заключення лікаря та рішення кафедри по закінченню навчального року (або семестру) переводяться на наступну медичну групу або учбове відділення. Якщо в результаті хвороби або інших об'єктивних причин має місце погіршення стану здоров'я, то студенти переводяться в спеціальну медичну групу в будь-який час навчального року.


9536181520709543.html
9536240927002756.html
    PR.RU™