етап. Створення кнопок, що управляють.

Для зручності роботи презентацію забезпечують кнопками, що управляють. За допомогою цих кнопок в процесі демонстрації можна здійснити повернення до попереднього слайду, перехід до наступного, виклик якихось додаткових функцій.

Для цього на Панели рисования вибирають команди

Автофигуры → Управляющие кнопки.

Потім в пропонованому наборі выбрают потрібну кнопку і встановлюють її розміри за допомогою миші.

У вікні, що з'явилося, Настройка действия необхідно вказати: По щелчку або По указанию мыши. Після чого вказати вигляд гіперпосилання: на наступний слайд, попередній, слайд №. і так далі По гіперпосиланню можна відкрити будь-який файл або запустити програму з комп'ютера, для цього потрібно выберать команду Запуск программы, натиснуть кнопку Обзор і вибрати потрібний файл. Можна також набудувати звук, супроводжуючий дію при переході.

2.4. Оформлення презентації.

Створена по реферату презентація повинна задовольняти наступним вимогам:

1. Презентація містить не менше 6 слайдів.

2. Слайди оформляються з використанням макету розмітки слайдів.

3. Фон оформляється або з використанням шаблону оформлення із зміненою колірною схемою або з использованем авторського оформлення.

4. Слайди повинні включати як текст, так і графічні об'єкти (картинки з гаперии ClipArt, фотографії, текст WordArt і тому подібне)

5. До об'єктів слайдів мають бути застосовані ефекти анімації.

6. При демонстрації презентації повинні використовуватися ефекти зміни слайдів.


література

1. Информатика: Учебник/под ред. Н.В. Макаровой. – М.: Финансы и статистика, 2000. - 768 с.

2. Гарнаев А.Ю. Excel,VBA, Internet в экономике и финансах. – СПб.: БХВ-Петербург, 2001. – 816 с.: ил.

3. Матросов А.В. и др. MS Office XP: разработка приложений/ Матроов А.В., Новиков Ф.А., Усаров Г.Е., Харитонова И.А. / Под ред. Ф.А. Новикова. – СПб.: БХВ-Петербург, 2003. – 944 с.: ил.


Додатки

Додаток 1. Зразок титульного аркуша.

Міністерство освіти і науки україни

Харківська національна академія
міського господарства

Реферат

з дисципліни

“ КОМП’ЮТЕРНА ТЕХНІКА ТА ПРОГРАМУВАННЯ”

тема “ ______________________________________________”

Виконал:

студент Прізвище І.П.

группа

Викладач: Прізвище І.П.

Відмітка про результат перевірки роботи.

Харків – ХНАМГ- 2010

Додаток 2. Можливі теми рефератів.

1. Структура ПК, описание основных узлов и их основные характеристики.

2. Устройства ввода-вывода информации, их основные характеристики.

3. Современные операционные системы семейства Windows.

4. Современные операционные системы семейства UNIX.

5. Современное программное обеспечение. Операционные системы.

6. Современные средства хранения данных.

7. Интерфейс и его виды. Представление чисел в ЭВМ.

8. История операционных систем.

9. История систем хранения данных.

10. Современные типы процессоров. Основные характеристики.

11. Современные типы принтеров. Их основные характеристики.

12. Основные типы мониторов. Их основные характеристики.

13. Сканеры и программное обеспечение распознавания символов.

14. Карманные персональные компьютеры.

15. Ноутбук – устройство для профессиональной деятельности.

16. Архитектура вычислительных систем. Устройства внешней памяти. Классификация и тенденции развития.

17. Мультимедиа технологии.

18. Обзор и сравнительный анализ графических редакторов.

19. Современное программное обеспечение. Системы обработки текстов.

20. Современное программное обеспечение. Издательские системы.

21. Компьютерные вирусы. Обзор и классификация компьютерных вирусов.

22. Компьютерные вирусы. Средства защиты от компьютерных вирусов.

23. Компьютерные игры. Тенденции развития индустрии компьютерных игр.

24. История компьютерных вирусов и систем противодействия им.

25. История компьютерного пиратства и систем защиты информации.

26. Системы компьютерной графики. Принципы формирования графических изображений.

27. Текстовые процессоры и текстовые редакторы. Сравнительный анализ возможностей текстовых процессоров MS Word XP и MS Word 2007.

28. Средства разработки презентаций.

29. Поколения ЭВМ – история и периодизация.

30. История развития компьютерных сетей и сетевых вычислений.

31. Становление и развитие сети Интернет и процессы глобализации научно-исследовательских работ.

32. История объектно-ориентированного программирования.

Список рекомендуемой литературы:

4. Информатика: Учебник/под ред. Н.В. Макаровой. - М.: Финансы и статистика, 2000. - 768 с.

5. Информатика. Базовый курс. Учебник для Вузов/под ред. С.В. Симоновича, - СПб.: Питер, 2000.

6. Симонович С. В., Евсеев Г.А., Практическая информатика, Учебное пособие. М.: АСТпресс, 1999.

7. Симонович С.В. Информатика для юристов и экономистов. Питер.2000

8. Симонович С.В., Евсеев Г.А., Алексеев А.Г. Специальная информатика, Учебное пособие. М.: АСТпресс, 1999.

9. Фигурнов В. Э. IBM PC для пользователя. М.: Инфра-М, 2001 г.

10. Денисов А., Вихарев И., Белов А.. Самоучитель Интернет.–Спб: Питер, 2001.-461с.

11. Гарнаев А.Ю. Excel,VBA, Internet в экономике и финансах._ СПб.: БХВ-Петербург, 2001. – 816 с.: ил.

12. Евдокимов В.В. и др. Экономическая информатика. Учебник для вузов. Под ред. д. э. н., проф. В.В. Евдокимова. СПб.: Питер паблишинг, 1997.

13. Основы современных компьютерных технологий. Ред. Хомченко А.Д.

14. Фролов А.В., Фролов Г.В. Глобальные сети компьютеров. Практическое введение в Internet, E-Mail, FTP, WWW и HTML. М.: Диалог-МИФИ, 1996.

15. Хелверсон. Эффективная работа с MS Office 2000. Питер. 2000

16. Рогов В.П. Excel-97. Серия “Без проблем”. М.: Бином. 1997.

17. Каратыгин С.А. Access-97 (серия “Без проблем”) - М., 1997.

18. Тюрин Ю.Н., Макаров А.А. Статистический анализ данных на компьютере. Под ред. В.Э. Фигурнова. М.: ИНФРА-М, 1998.

19. Дюк В. Обработка данных на ПК в примерах. СПб.: Питер. - 1997г.

20. Основы компьютерных технологий. – СПб.: Корона, 1998. – 448 с.

21. Д.А. Поспелов. Информатика: Энциклопедический словарь для начинающих. – М.: Педагогика-Пресс, 1994. – 352 с.

22. Основы современных компьютерных технологий: Учебное пособие/под. ред. Хомоненко. – СПб.: КОРОНА, 1998.

23. Вильховченко современный компьютер. Питер. 2000

24. Гук М. Аппаратные средства РС. Энциклопедия. Питер. 2000

25. Хомоненко А.Д. Основы современных компьютерных технологий С-Пб.:КОРОНА принт, 1998.

26. Олифер. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы. Питер 2000

27. Интернет Энциклопедия. Питер 2000

28. Апокин И. А., Майстров Л. Е. История вычислительной техники. От простейших счетных приспособлений до сложных релейных систем. М.: Наука, 1990.

29. Апокин И. А., Майстров Л. Е. Развитие вычислительных машин. М.: Наука, 1974.

30. Дорфман В. Ф., Иванов Л. В. ЭВМ и ее элементы. Развитие и оптимизация. М.: «Радио и связь», 1988.

31. Ракитов А. И. Информация, наука, технология в глобальных исторических изменениях. М.: 1998.

32. Малиновский Б.Н. История вычислительной техники в лицах. Киев: КИТ. 1994.


НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни “Комп’ютерна техніка та програмування ” (для студентів 1 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 6.070101-Транспортні технології (за видами транспорту)).

Укладач: Марина Володимирівна Булаєнко

Рецензент: М.І. Самойленко

Редактор: М.З. Аляб’єв

План 2010, поз. М

____________________________________________________________________

Підп. до друку. 21.06.2010. Формат 60х84 1/16. Папір офісний

Друк на різографі Умовн. друк. акр. Обл.− вид. арк..

Тираж 50 экз. Зам. №

____________________________________________________________________

61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12

Сектор оперативної поліграфії ЦНІТ ХНАМГ

____________________________________________________________________

61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12


9537171715803525.html
9537225691327114.html
    PR.RU™