Přístupnost webu

Základní skutečnosti

•Zpřístupnění obsahu webových stránek osobám se specifickými potřebami: 100 000 osob v ČR s těžkým zrakovým postižením

•Speciální technologie: hlasové nebo hmatové výstupy, SW lupy, barevné schéma, kontrast

•Základní skutečnosti: pouze informace v textové podobě, lineární vnímání informací na stránce, obsluha počítače a SW pomocí klávesových povelů, pomocí SW lupy je zobrazována pouze malá část stránky

Aktuální dokumenty

Pravidla pro tvorbu přístupného webu

Ministerstvo informatiky ČR

Ministerstvo vnitra ČR

Novela Zákona č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy, provedená zákonem č. 81/2006 Sb.

Dokumentace zásad přístupnosti webových stránek pro těžce zrakově postižené uživatele:

metodický návrh – verze 2.3,

SONS, Blind Friendly

Pravidla pro tvorbu přístupného webu

•Ve shodě s tzv. pravidly WAI (Web Accessibility Initiative, Iniciativa pro bezbariérový přístup)

- http://www.w3.org/WAI/

•Pravidla

Obsah webových stránek je dostupný a čiteln, práci s webovou stránkou řídí uživatel, informace jsou srozumitelné a přehledné, ovládání webu je jasné a pochopitelné, kód je technicky způsobilý a strukturovaný, prohlášení o přístupnosti webových stránek

Pravidla s nejvyšší prioritou

•Grafické objekty, které slouží k ovládání stránky, mají definovanou textovou alternativu

•Informace, sdělované prostřednictvím skriptů, objektů, appletů, kaskádových stylů, obrázků a jiných doplňků na straně uživatele jsou dostupné i bez kteréhokoli z těchto doplňků

•Všechny tabulky dávají smysl čtené po řádcích

•Vše, co obsahově patří do jedné buňky, opravdu je v jedné buňce i z hlediska struktury definice tabulky

•Tabulka je pro nevidomého čtenáře „linearizována“ po řádcích, nikoliv po sloupcích

•Z hlediska přístupnosti tabulek pro slabozraké uživatele platí:

Šířka a výška buněk by měla být definována pomocí relativních měr, nikoliv absolutních

Vhodná kombinace barev pro odlišení jednotlivých částí tabulky

Dostatečně silné pruhy pro orámování tabulky, problém s tabulkovým formátováním stránek

•Klikací mapy jsou vytvořeny tak, že jsou přístupné pro zrakově postižené

- většina odečítačů obrazovky zpřístupnění klikací mapy podporuje buď v malé míře nebo jen za určitých podmínek, barevná kombinace celého obrázku, jenž je klikací mapou, je velmi často málo zřetelná

•Obsah WWW stránky se mění, jen když uživatel aktivuje nějaký prvek:

- automatické obnovování stránky, automatické přesměrování, přesměrování po najetí na určitý objekt stránky

•Označení každého odkazu výstižně popisuje jeho cíl i bez okolního kontextu

•Informace sdělované barvou jsou dostupné i bez barevného rozlišení: odkazy, povinné položky formulářů

•Barvy popředí a pozadí jsou dostatečně kontrastní. Na pozadí není použit vzorek, který snižuje čitelnost

- Pro jas: 125 bodů (256), Pro rozdíl barev: 500 bodů (765)

•Předpisy určující velikost písma nepoužívají absolutní jednotky

- Klíčová slova: xx-small, x-small, small, medium, large, x-large a xx-large

- Hodnoty: smaller, larger, %

•Kód webových stránek odpovídá nějaké zveřejněné finální specifikaci jazyka HTML či XHTML.

- neobsahuje syntaktické chyby, které je správce webových stránek schopen odstranit

• Na webové stránce nebliká nic rychleji než jednou za sekundu

- použité animace či dynamicky se měnící prvky na stránkách se nesmí trvale měnit s frekvencí větší než 1 Hz

• Každý formulářový prvek má přiřazen výstižný nadpis

• Všechny netextové prvky nesoucí významové sdělení mají textovou alternativu: význam (alt s hodnotou) vs dekorace

Zběžná kontrola přístupnosti WWW stránky

• Accessibility Toolbary

http://chrispederick.myacen.com/work/firebird/webdeveloper/

http://www.nils.org.au/ais/web/resources/toolbar/

• Další možnosti

Vypnutí zobrazovaní grafických prvků

Vypnutí zpracování prvků nad rámec HTML

Načtení stránky v prohlížeči pracujícím v textovém režimu (LYNX)

Zkopírování textového obsahu pomocí schránky do jednoduchého editoru

Zkouška navigace pouze pomocí klávesnice

Změna velikost okna prohlížeče a nastavené rozlišení obrazovky

Nastavení nestandardní kombinace barev a velikosti písma systémového prostředí a prohlížeče

Firemní web

Cíle firemního webu

• Typický firemní web může plnit jeden či více z následujících účelů:

o poskytování základních informací o firmě

 jednostránkové shrnutí činnosti firmy a kontaktní údaje, ale také rozsáhlý soubor informací pro potenciální partnery, novináře a akcionáře

o přímý prodej

 získání nových zákazníků,

 zvýšení obratu,

 snížení nákladů na prodej,

 snížení nákladů na marže prodejců,

 zvýšení komfortu pro zákazníky

o podpora prodeje

o budování značky

 po reklamně poptávka na webu prakticky neexistuje. Funguje jen to, co uživatelům přináší jasný užitek a je s firmou těsně nějak spojeno

o zákaznická podpora

o public relations

o průzkum poptávky

Modely návštěvníků webu

• Persona je člověk, budoucí návštěvník vašeho webu, kterého si vytvoříte uměle na papíře na základě údajů o vaší cílové skupině

o jméno, fotka

o věk

o bydliště

o zájmy

o rodinný stav

o vzdělání

o zaměstnání (příjem)

o vztah k vašim produktům či službám, znalost jejich používání

o motivace, s jakou tento člověk přišel na váš web

o situace, v jaké se člověk nachází při návštěvě webu

Uživatelské scénáře

• Uživatelský scénář je popis úkolů uživatelů na webu

o Jedná se v podstatě o krátké příběhy, které popisují chování lidí na budoucím

o k jednotlivým personám reprezentujícím typy uživatelů tedy přiřazujete úkoly a úkony, které budou chtít na webu řešit

• Pokud už vám vaše fantazie nevystačí nebo se pohybujete v oboru, kde není stanovení scénářů tak jednoduché, pomůže vám následující:

o Dotazování lidí z cílové skupiny vašeho webu

 Jedná se pravděpodobně o nejlepší variantu, bohužel bývá ale dost nákladná a časově náročná.

o Dotazování zaměstnanců vaší firmy, kteří komunikují se zákazníky (prodejci, prodavači, pracovníci call centra, obchodníci...)

 Tito zaměstnanci obvykle ví o potenciálních uživatelích webu mnoho užitečných informací

Význam uživatelských scénářů

• Z uživatelských scénářů by měla vycházet

o struktura webu,

o obsah a rozložení jeho jednotlivých stránek

o propojení souvisejících stránek pomocí kontextových odkazů

• Měli byste si být jisti, že se návštěvník na vašem webu při žádném scénáři neztratí a najde vždy to, co potřebuje

• Další výhoda uživatelských scénářů je, že podle nich můžete web testovat

o berete jeden scénář za druhým a zkoušíte si web podle nich procházet (sami si tedy simulujete uživatele)

o dáváte reálným lidem úkoly vycházející ze scénářů a pozorujete, s čím mají na webu problémy

Nároky na vzhled webu

• Vzhled webu by měl především:

o zaujmout při první návštěvě

o vzbudit v lidech důvěru v obsah webu i jeho provozovatele

o podpořit funkcionalitu webu

o vhodně doplnit obsah

o odlišit web od konkurence

Webový server a klient

• Webové stránky (dokumenty) bývají umístěny na počítačích trvale přístupných na internetu – webový (www) server

o dokumenty jsou adresovány pomocí URL (Uniform ResourceLocator)

 součástí je protokol, doménové jméno serveru, jméno dokumentu (stránky) a parametry např. http://www.vsmie.cz/stranka.html?act=view&user=tomas

 název naprosté většiny serverů začíná zkratkou www, i když je možné používat libovolné jméno

• Uživatel si webové stránky prohlíží pomocí (lokálního) webového klienta – internetový prohlížeč

o Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Chrome, …

o Zasílá požadavky na webový server

o Rozhoduje o zobrazení objektů různých typů

 Některé formáty dokáže zpracovat sám, pro jiné volá externí programy

Zobrazení webové stránky

• Proces zobrazení webové stránky na počítači uživatele:

o prohlížeč převezme od uživatele adresu webové stránky

o prohlížeč kontaktuje webový server a vyžádá si zaslání žádané webové stránky

o server buď stránku vyhledá na disku nebo ji dynamicky vytvoří

o případně o její vytvoření požádá jiný program – interpret skriptovacího jazyka (např. PHP)

o prohlížeč stránku převede do grafické podoby a zobrazí uživateli

o prohlížeč si vyžádá od serveru další samostatně uložené části stránky (např. obrázky)

Statické vs dynamické stránky

• Statická webová stránka

o stránka existuje na serveru v kompletní podobě

o server ji na požádání odešle klientskému prohlížeči

• Dynamická webová stránka

o stránka, jejíž podoba není přesně předem dána

o na straně klienta

 finální podobu stránky dotvoří klientský prohlížeč

 obvykle pomocí speciálního prográmku v JavaScriptu

o na straně serveru

 stránka je vytvářena serverem na základě prohledání určité databáze a pak odeslána klientovi

 např. jízdní řád, telefonní seznam, obchodní rejstřík, …

 programovací jazyk serveru – jazyk PHP (Personal Home Page)

Doménové jméno a umístění webu


9542049022310260.html
9542096852017416.html
    PR.RU™